Algemene voorwaarden

 

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die onderdeel zijn van het cursusaanbod van dansschool DCF en de afnemer van een cursus, hierna te noemen cursist.

Inschrijvingsvoorwaarden

De inschrijvingen zijn een overeenkomst tussen beide partijen van onbepaalde tijd waarbij de omschrijving van de les de prijs bepaalt.

De inschrijvingen worden aangegaan voor onbepaalde tijd en zijn elke maand opzegbaar.

De inschrijving vindt plaats door het inschrijven op de website of in de dansschool middels een inschrijfformulier. Bij bevestiging van uw online inschrijving gaat u tevens akkoord met dit algemene voorwaarden overzicht en met de inschrijfvoorwaarden.

Inschrijving dient te geschieden voor aanvang van het nieuwe cursusjaar. Tussentijdse inschrijving is mogelijk onder het voorbehoud dat er plaatsingsmogelijkheid is, zulks ter beoordeling van Dansschool DCF.

Inschrijving is altijd onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen voor de desbetreffende cursus. Dansschool DCF behoudt zich het recht voor cursussen te annuleren wanneer er onvoldoende deelnemers zijn aangemeld.

Plaatsing geschiedt in volgorde van aanmelding, met dien verstande dat cursisten van het voorgaande cursusjaar voorrang hebben bij plaatsing.

Betaling

Bij inschrijving en plaatsing verplicht men te voldoen aan de automatische incasso die elke 2 maanden plaatsvindt.

De betaling van het lesgeld vindt vooraf plaats en de eerste automatische incasso vindt plaats rond 1 augustus.

Indien u Dansschool DCF een incassomachtiging geeft, wordt het verschuldigde bedrag gedurende de inschrijving automatisch van uw rekening afgeschreven.

Andere betalingsvormen zijn mogelijk na overleg met Dansschool DCF/Ingeborg Nijboer.

Opzegging

Opzeggen is alleen mogelijk door een schriftelijke opzegging (ook mogelijk via e-mail). Van een correcte opzegging wordt te allen tijde een bevestiging gestuurd. De opzegging is  na bevestiging vanuit Dansschool DCF voltooid.

Aanbod
Bij inschrijving dient de volgende informatie bekend te zijn m.b.t. de gekozen cursus(sen):

*de globale inhoud van de cursus
*het aantal lessen
*de tijdsduur van een les
*de lestijden
*de aanvang van de cursus
*de frequentie van de lessen
*eventuele overige verplichtingen

De dansschool mag een cursus annuleren indien daartoe gegronde redenen (waaronder overmachtsituaties) zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig cursisten, langdurige ziekte, etc.

Is er interesse in een nieuwe cursus, dan kan er voor inschrijving een gratis proefles gevolgd worden. Dit na contact met Dansschool DCF.

De indeling van de groepen wordt door de docent van de desbetreffende cursus naar eigen inzicht ingedeeld. De indeling is onder andere afhankelijk van leeftijd, vorderingen en speciale omstandigheden/wensen.

De indeling kan tussentijds wisselen als de docent daartoe aanleiding ziet. Dit altijd in overleg. Ook kunnen lestijden / lesdagen tussentijds wisselen, dit altijd in overleg. Over indeling is geen discussie mogelijk.

Ziekte en afwezigheid

Bij ziekte / afwezigheid van de docent ontvangt de cursist (mits bereikbaar) bericht over uitgevallen lessen per mail of telefonisch. Bij ziekte / afwezigheid zal als eerste gezocht worden naar vervanging of zal geprobeerd worden de les te verzetten. Mocht dit niet mogelijk zijn dan vervalt de les. Restitutie van het cursusgeld per les vindt echter pas plaats als er meer dan twee lessen per cursus zijn vervallen per cursusjaar.

Indien de cursist verhinderd is, wordt deze vriendelijk verzocht Dansschool DCF hiervan op de hoogte te brengen. Dit kan mondeling, via de mail, of op telefoonnummer 06-30375098. De afwezigheid zal dan worden doorgegeven aan de desbetreffende docent. Bij verhindering van cursisten vindt geen restitutie van cursusgeld plaats.

De cursist dient in de gelegenheid gesteld te worden een door overmacht (ziekte en andere uitzonderlijke omstandigheden) opgelopen achterstand in te halen. Dit kan via lessen op een andere avond, extra lessen, of middels mogelijkheden in onderling overleg tussen cursist en dansschool bepaald. Dit geldt niet voor cursisten die er zelf voor kiezen om lessen niet te volgen. De dansschool heeft het recht personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een cursus.

Aansprakelijkheid

Het betreden van de leslocaties en het deelnemen aan de lessen of andere activiteiten van Dansschool DCF, geschiedt geheel voor risico van de cursist.

De dansschool (en zijn personeel) is niet aansprakelijk voor letsel- of andere schade ontstaan ten gevolge van het deelnemen aan de lessen dan wel andere activiteiten van Dansschool DCF of als gevolg van het verblijf in de Bindelwijk.

De dansschool kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor verloren gegane of beschadigde zaken.

Bezoekers die zaken, zowel roerend als onroerend, van de directie hebben beschadigd, zijn gehouden deze schade volledige aan Dansschool DCF te vergoeden. Indien de schade door meerdere personen is toegebracht, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk.

Overig

Bezoekers (leerlingen, gasten, etc.) dienen zich gedurende hun verblijf op het terrein van en in leslocaties te houden aan de huisregels van het Bindelwijk complex evenals de aanwijzingen die gegeven worden door de directie en/of het personeel.

Bij ondertekening verklaart de cursist de door Dansschool DCF opgestelde huisregels te allen tijde na te leven en is zich bewust dat bij het herhaaldelijk breken van de huisregels de toegang tot leslocaties van Dansschool DCF geweigerd zal worden.

Het is mogelijk dat er bij (cursus)activiteiten van Dansschool DCF foto’s of video’s gemaakt worden van u of uw kind. Deze kunnen worden gebruikt voor informatieve en publicitaire doeleinden. Wij gaan er van uit dat u akkoord gaat met publicatie, tenzij u voorafgaand aan het cursusjaar schriftelijk bezwaar aangetekend heeft, onder vermelding van de cursus/les waaraan u of uw kind deelneemt.

De cursist verklaart bij het ondertekenen volledig gezond te zijn om gebruik te maken van de faciliteiten die Dansschool DCF biedt.

Bij een wijziging in de contact- en/ of adresgegevens is de cursist zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van deze gegevens. Eventueel ontstane kosten bij het nalaten van deze verantwoordelijkheid komen voor rekening van de cursist.

Inschrijving via internet is volgens burgerlijk wetboek Boek 7, artikel 46 A t/m D een rechtsgeldige handeling. De opzegprocedure is gelijk zoals beschreven in artikel 4.

Dansschool DCF behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden alsmede de Huisregels en overige bepalingen aan te vullen c.q. aan te passen.

Slot

Dit zijn de algemene voorwaarden per ingang van 1-7-2016. Bij inschrijving voor het cursusjaar gaat de cursist en cursusgeldplichtige akkoord met al deze voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen tussentijds gewijzigd worden en fouten zijn voorbehouden.